Proboszcz ks. mgr Jerzy Kawik

Urodzony 21 stycznia 1964r. w Tarnowie, miejsce pochodzenia Łękawica gmina Skrzyszów.
Edukacja: Szkoła Podstawowa w Łękawicy im. Bohaterów Westerplatte, Liceum Zawodowe Szujskiego-Staszica w Tarnowie 4 lata.
1983r. Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Posługa duszpasterska:

1989r. Nagoszyn Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego
1992r. Jazowsko parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
1995r. Krynica parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego
1999r. Tarnów parafia św. Maksymiliana M. Kolbego
2007r. Proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Tymowej
2018r. Po przejściu Ks. prałata Antoniego Mikruta na emeryturę, zamianowany proboszczem Parafii p.w. Ducha św. w Żabnie.

 

Wikariusze: 

 

Ks. mgr Marcin Górski

Marcin Górski urodzony 28 lipca 1987 roku w Mielcu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Mielcu a następnie do Gimnazjum. W 2006 roku po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego nr V w Mielcu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Pracę magisterską pisał z teologii fundamentalnej na temat: „Doświadczenie Boga w życiu człowieka na przykładzie ks. Jana Twardowskiego”. 26 maja 2012 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Po święceniach skierowany został do parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej. Posługiwał tam w latach 2012 – 2016. Końcem sierpnia 2016 roku rozpoczął posługę duszpasterską w parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie.
1 września 2020 został mianowany kapelanem Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza w Tarnowie. Posługę kapelana pełnił przez rok a następnie w roku 2021 został posłany do parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie. Od września 2022 rozpoczął posługę duszpasterską w parafii p.w. Ducha Świętego w Żabnie.

Rezydenci:

Ks. Prałat mgr lic. Antoni Mikrut

Syn Franciszka i Anny z domu Kluz. Urodzony 15.12.1948 r. w Ołpinach. Matura w roku 1966 w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1966-1972). Święcenia kapłańskie 28.05.1972 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Wikariusz w parafii MB Bolesnej w Limanowej (1972-1975). Studia z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1975-1979); praca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jako delegat Rektora ds. studentów (1979-1980); praca w Kurii Diecezjalnej na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Charytatywnego (1980-1983); wikariusz w parafii św. Józefa w Tarnowie (1983-1984); proboszcz w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie (1984-1993); dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej (1993-2007). Inne funkcje diecezjalne: referent Duszpasterstwa Turystyczno-Wypoczynkowego przy Kurii Diecezjalnej; członek gremiów diecezjalnych: Komisji Teologicznej IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, Komisji Kaznodziejskiej, Rady Programowej Diecezjalnego Radia RDN Małopolska. Odznaczenia: Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu; Kapelan Jego Świątobliwości; honorowy członek organizacji charytatywnej Malteser Hilfsdienst w Trewirze (Służba Maltańska). Od 2007 roku mianowany proboszczem parafii Ducha Świętego w Żabnie oraz dziekanem dekanatu Żabno. Po przejściu w roku 2018 Ks. prałata Antoniego Mikruta na emeryturę, proboszczem Parafii Żabno został zamianowany Ks. mgr Jerzy Kawik.

 

ImageKs. Prałat Zdzisław Podstawa

Urodzony 16.12.1937 r. w Tarnowie. Po maturze w 1956 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Dnia 24.06.1962 r. przyjął święcenia z rąk Ks. bpa Jerzego Ablewicza. Mszę św. prymicyjną odprawił w rodzinnej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie.

Pracował jako wikariusz: od 1.08.1962 - 1973 w Tęgoborzy; od 30.06.1973 r. do roku 1977 w Tarnowie w Parafii Św. Stanisława Kostki; od 12.10.1977 r. w Parafii Ducha Świętego w Żabnie. Po śmierci proboszcza ks. Kanonika Kazimierza Jarosza, która nastąpiła 29.01.1979 r. został zamianowany administratorem Parafii, a następnie od 25.04.1979 r. jej proboszczem. Parafią kierował przez 28 lat, to jest do ukończenia 70-tego roku życia.

Ks. prałat Zdzisław Podstawa przeszedł na emeryturę dnia 19.08.2007 r. i pozostał w Parafii jako rezydent. Podczas proboszczowania w Żabnie przez 19 lat pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Dąbrowa Tarnowska, a od 2001 r. - po utworzeniu dekanatu Żabno - został dziekanem tegoż dekanatu. Ks. Bp Ordynariusz Wiktor Skworc, mając na uwadze gorliwość duszpasterską Księdza Proboszcza, tak w podejmowaniu obowiązków proboszczowskich, jak i dziekańskich, zamianował Księdza Zdzisława Podstawę Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Rada Miejska w Żabnie - w dowód wdzięczności za długoletnią wspaniałą, pełną poświęcenia posługę kapłańską w każdej dziedzinie - Uchwałą Nr YIII/64/07 z dnia 2 lipca 2007 r. nadała Księdzu Prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Żabno. Po przejściu Ks. prałata Zdzisława Podstawy na emeryturę, proboszczem Parafii Żabno został zamianowany Ks. mgr lic. Antoni Mikrut. Obecnie rezydent Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

 

ImageKs. mgr Jacek Pająk

Urodzony dnia 24.09.1944 r. w Żabnie. W roku 1962 ukończył Małe Seminarium Duchowne w Tarnowie i tam zdał maturę. W roku 1968 ukończył wyższe studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z tytułem magistra filologii klasycznej. Teologię studiował w polonijnym Seminarium Duchownym w Paryżu. Święcenia kapłańskie przyjął w Paryżu dnia 19.05.1977 r. Pracował jako duszpasterz polonijny we Francji: w Paryżu, Grenoble i Barlin. Po osiągnięciu wieku emerytalnego od 2009 r. do 2023 r. pełnił posługę w Parafii Żabno. Obecnie rezydent Domu Księży Emerytów w Tarnowie.

 

 

 

 

 

Ks. Kazimierz Jarosz

Ks. Janusz St. Pasierb

Wizytówka parafii

Cmentarz parafialny

Patronka naszej parafii