DAWNI PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY PARAFII 

1. KS. MATEUSZ FRYJEWICZ (OD ROKU 1658)

2. KS. JACEK POKORSKI (1694)

3. KS. WŁADYSŁAW OSSOLIŃSKI (1715)

4. KS. WOJCIECH ŁUKAWSKI (1724)

5. KS. JÓZEF MARSZAŁKOWSKI (1751)

6. KS. ALEKSANDER OMIECIŃSKI (1778-1786)

Urodził 03.05.1744 r. na Wołyniu. Studiował u Jezuitów w Jarosławiu i we Lwowie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1771 we Lwowie jako jezuita. Po kasacie zakonu w czasach józefińskich przeszedł do diecezji krakowskiej, a później tarnowskiej. Kanonik kolegiaty tarnowskiej. W latach 1778-1786 był proboszczem w Żabnie - Odporyszowie. W 1783 r. był sędzią w diecezji tarnowskiej. Był świadkiem wyznania wiary bpa Floriana Janowskiego podczas ceremonii objęcia rządów w diecezji. . W 1786 r. objął probostwo w Radłowie i rezydował w parafii, gorliwie spełniając obowiązki duszpasterskie. Dbał o szkolnictwo. Za jego proboszczowania w 1804 r. utworzono w parafii Radłów szkołę trywialną. Zmarł w roku 1823.

7. KS. IGNACY INNOCENTY PĄCZKOWSKI (1786-1797)

8. KS. JAN TOKARSKI (1797-1801)

Urodził się w roku 1766. Święcenia kapłańskie przyjął w 1791 r. Pracował jako wikariusz w Czchowie, jako administrator w Zakliczynie, w Uściu Solnym i jako wikariusz w Dębnie. W 1794 roku został kapelanem bpa Janowskiego, a w 1797 r. został proboszczem w Żabnie - Odporyszowie. Od roku 1801 pełnił funkcję wikariusza w Łękach Górnych, a od roku 1802 był proboszczem w Rożnowicach. Zmarł 29.05.1802 r.

9. KS. JÓZEF DULEMBA (1800-1819)

Kapłan diecezji krakowskiej. W 1798 r. był wikariuszem w Szczurowej, w tym samym roku w Niepołomicach, a w 1799 r. został administratorem w Brzeziu. Tę samą funkcję pełnił w Uszwi. Od 1800 do 1818 r. był proboszczem w Żabnie - Odporyszowie. Na kategoryczne żądanie bpa krakowskiego w 1819 r. powrócił do swojej rodzinnej dziecezji.

10. KS. WINCENTY SZYMAŃSKI (1816-1848)

Urodził się w 1770 r. Świecenia kapłańskie przyjął w 1793 r. Był administratorem w Czchowie, wikariuszem w Bochni, a następnie administratorem i proboszczem w Krużlowej. W roku 1816 został proboszczem w Żabnie z siedzibą w Odporyszowie. Tu, w roku 1846 przeżył rabację. Zmarł w 1848 r.

11. KS. STANISŁAW MORGENSTERN (1849-1880)

Urodził się w 1806 r. w Krakowie. Rodzice pochodzili z Węgier, jako właściciele dóbr ziemskich. Studiował we Lwowie, na Węgrzech i Słowacji. Święcenia kapłańskie przyjął w 1831 roku w Przemyślu z powodu wakatu na stolicy biskupiej w Tarnowie. Był wikariuszem min. w Choczni i w katedrze tarnowskiej. W 1835 został proboszczem w Lisiej Górze. Za zaangażowanie się po stronie powstańców w roku 1846 został skazany na karę więzienia, gdzie przebywał 25 miesięcy. Po zwolnieniu został wprowadzony na swoje dawne probostwo w Lisiej Górze, ale 31.03.1849 r. został mianowany proboszczem w Żabnie - Odporyszowie na kategoryczne żądanie władz zaborczych i na tym stanowisku pozostał do końca życia. Zmarł 18.01.1880 roku.

Zasłynął jako gorliwy proboszcz i wybitny duszpasterz. Zamieszkał przy kościele w Odporyszowie i tam na samym początku swojego pobytu kazał namalować stacje drogi krzyżowej w świątyni odporyszowskiej i wprowadził to nabożeństwo. Odnowił zniszczony kościół i wzniósł w nim kopułę. Odremontował mur wokół kościoła, sprawił nowy dzwon i postarał się o zatwierdzenie odpustów, które w czasie reform józefińskich zostały zniesione. Po powrocie z Ziemi Świętej przystąpił do budowy 52 kaplic na wzór palestyńskich. Własnym kosztem wzniósł wiele obiektów w parafii, w tym także szkołę. W Żabnie wybudował plebanię. Ożywił ruch pielgrzymkowy do łaskami słynącego w Odporyszowie obrazu Matki Bożej. Ułożył kilka pieśni na cześć Matki Bożej Odporyszowskiej. Swój poważny księgozbiór przekazał testamentem do biblioteki Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W dowód uznania odznaczony został przez bpa Ignacego Pukalskiego tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Przez długie lata ks. Morgenstern był posłem do parlamentu we Lwowie i Wiedniu. 

12. KS. JÓZEF ŁABUDA (1880-1881)

Urodził się 13.09.1830 r. w Pyzówce k. Nowego Targu. Dzięki pomocy swojego krewnego – ks. Bielańskiego proboszcza w Wierzchosławicach uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie, mieszkając w klasztorze OO. Bernardynów. Studiował teologie w tarnowskim Seminarium Duchownym i tu przyjął świecenia w roku 1855. Pracował jako wikariusz w Jordanowie, Suchej, Sidzinie, Wadowicach, Zembrzycach i Oświęcimiu. Pełnił też funkcję kapelana wojskowego. Od 16.06.1870 r. został wikariuszem eksponowanym w Odporyszowie a od 22.01.1880 r. administratorem w tym miejscu. 16.06.1880 r. został instytuowany na probostwo w Żabnie, gdzie zmarł po długiej chorobie 14.02.1881 r. Spoczywa na cmentarzu w Żabnie.

13. KS. DR IGNACY JÓZEF MACIEJOWSKI (1881-1888)

Urodził się 25.01.1847 r. w Grybowie. Szkołę podstawową ukończył w Grybowie, gimnazjum w Nowym Sączu. Teologię studiował w tarnowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J. A. Pukalskiego 12.08.1870 r. Pracował jako wikariusz w Muszynie i Bochni. Następnie został skierowany na dalsze studia do Wiednia, gdzie uzyskał doktorat z teologii. Od 1876 r. został profesorem zastępczym Pisma św. Nowego Testamentu oraz wykładowcą teologii moralnej w tarnowskim Seminarium Duchownym. Trzy lata później starał się o katedrę teologii moralnej w Krakowie, ale jej nie otrzymał. 5.07.1881 r. objął probostwo w Żabnie – Odporyszowie. W rku 1888 r. przeniósł się na probostwo w Łapczycy, a następnie do Tuchowa, gdzie został również dziekanem dekanatu Tuchowskiego. Był kanonikiem honorowym kapituły tarnowskiej.  Zmarł 01.08.1922 r. Spoczywa na cmentarzu w Tuchowie.

14. KS. ANTONI ŁĘTOWSKI (1888-1897)

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Urodził się 13.06.1852 r w Zakliczynie. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum w Nowym Sączu, a teologię w tarnowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J.A. Pukalskiego 31.07.1878 r.  Był wikariuszem min. w Ryglicach i tarnowskiej katedrze. Dnia 13.11. 1888 r. objął probostwo w Żabnie. Ofiarnie przyczynił się do odrestaurowania kościoła parafialnego. Pełnił obowiązki wicedziekana dąbrowskiego. 27.01.1897 r. został przeniesiony na probostwo w Krościenku - nie bez wielkiego żalu parafian żabieńskich. W Krościenku zainicjował budowę kościoła parafialnego. Udzielał się społecznie. Był prezesem kilku towarzystw społecznych. Zmarł 08.03.1912 r.

Image15. KS. ANTONI CHORĄŻAK (1897-1950)

 

Syn Jana i Rozalii – urodził się 24.02.1865 r. w Rabie Niżnej. Ukończył Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie, teologię studiował w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 14.06.1890 r. z rąk bpa I. Łobosa. Przez siedem lat był wikariuszem w Bolesławiu, a od 01.05.1897 r. proboszczem w Żabnie. Tę funkcje pełnił do roku 1950, to jest przez 53 lata. Miał długą i niedołężną starość. Ks. K. Jarosz, jego wikariusz a następnie administrator i proboszcz parafii opiekował się nim z największym oddaniem i poświęceniem. Działalność duszpasterska ks. Chorążaka przypadała na bardzo burzliwe okresy w dziejach miasteczka. Oprócz I i II wojny światowej szczególnie trudne były lata międzywojenne, kiedy Żabno nawiedziła największa w jego historii powódź (1934). Położył również ks. Chorążak ogromne zasługi w zakresie remontu kościoła żabieńskiego, po jego uszkodzeniach w 1915 r. oraz przy remoncie plebanii, którą rozbudował w roku 1936. W roku 1914 odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zmarł 19.03.1951 r.


 

Image16. KS. KAZIMIERZ JAROSZ (1950-1979)

 

Urodził się 25.07.1912 r. w Karsach jako syn Franciszka i Ewy. Szkołę Podstawową ukończył w Gręboszowie, gimnazjum w Tarnowie, a studia teologiczne w Tarnowskim Seminarium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa F. Lisowskiego w roku 1936. Pracował jako wikariusz w Sobolowie i Jadownikach Podgórnych oraz od roku 1943 w Żabnie. Powołany na proboszcza w roku 1950, pełnił tę funkcję przez 29 lat. Był bardzo skromnym, a jednocześnie pełnym inicjatywy duszpasterskiej i budowniczej. Właśnie ks. Kazimierz Jarosz w latach 1955-59 rozbudował kościół w Żabnie. Generalnej przebudowie uległa również zakrystia, która otrzymała nową kopułę. Wybudowany został także nowy budynek socjalny - organistówka, kaplica cmentarna oraz ogrodzenie cmentarza parafialnego. Z kolei, w roku 1970 rozpoczął on pracę nad nową polichromią wnętrza kościoła, którą zakończono w 1972 roku. Przystosował prezbiterium do potrzeb liturgii posoborowej. Był dobrym duszpasterzem. Żył duchem chrześcijańskiego ubóstwa. Zmarł 29.01.1979 r. Spoczywa w podziemiach cmentarnej kaplicy.

17. KS. ZDZISŁAW PODSTAWA (1979-2007)

18. KS. ANTONI MIKRUT (2007-2018)

 


 

Ekspozyci, wikariusze, wikariusze eksponowani, komendariusze

 

 1. Górski Józef (od roku 1770)

 2. Górczyński Jacek - komendariusz (1797)

 3. Dąbski Jan - komendariusz (1797)

 4. Harbusiński Andrzej (1798)

 5. Orynowski Narcyz - augustianin (1799)

 6. Mątkowski Jan - komendariusz (1799)

 7. Nowak Wawrzyniec (1803)

 8. Zajączkowski Krzysztof (1810)

 9. Głogowicz Euzebiusz de Jastrząb (1813)

 10. Józewski Kalasanty (1814)

 11. Kłopotowski Antoni - komendariusz (1815)

 12. Bialikiewicz Jakub (1817)

 13. Czerwonka Poncjan - bernardyn (1818)

 14. Frączkiewicz Jerzy (1819)

 15. Krupiński Jan (1821)

 16. Szwanderski Józef (1823)

 17. Wrześniowski Stefan (1823)

 18. Styrkiewicz Józef (1825)

 19. Kromer Emeryk (1827)

 20. Rzymek Wacław (1828)

 21. Lukesle Jan (1830)

 22. Frączek Jan (1831)

 23. Skowroński Wawrzyniec (1832)

 24. Głowacki Michał (1833)

 25. Kosakiewicz Szymon (1837)

 26. Fifański Andrzej (1838)

 27. Wolski Walenty (1842)

 28. Monasterski Franciszek (1844)

 29. Worek Wincenty (1847)

 30. Pająk Maciej - ekspozyt (1849) *)

 31. Osiecimski Konstanty (Eques de Radwan) - ekspozyt (1851)

 32. Kęska Łukasz - ekspozyt (1853)

 33. Staroniewicz Julian - ekspozyt (1856)

 34. Wąsiewicz Józef - ekspozyt (1856)

 35. Rublowicz Józef - ekspozyt (1857)

 36. Konieczny Andrzej - ekspozyt (1859)

 37. Dolinay Franciszek - ekspozyt (1861)

 38. Stanczykiewicz Paweł - ekspozyt (1862)

 39. Wańczyk Jan - ekspozyt (1863)

 40. Grębosz Adam - ekspozyt (1866)

 41. Ks. Macak Józef - wikariusz eksponowany w Odporyszowie (1881) *)

 42. Ks. Niemiec Andrzej - wikariusz eksponowany (1886)

 43. Ks. Sikora Franciszek - wikariusz eksponowany (1887)

 44. Ks. Jaglarz Stanisław (1889)

 45. Ks. Dziubakowski Ignacy (1890)

 46. Ks. Czopek Jan - wikariusz eksponowany (1891)

 47. Ks. Cieślik Michał - wikariusz eksponowany (1896)

 48. Ks. Rajczak Ignacy - ostatni wikariusz eksponowany w Odporyszowie (1898), kilka miesięcy w roku 1897 administrator w Żabnie, późniejszy proboszcz w Łęgu Tarnowskim, zmarł w 1942 r. i spoczywa na cmentarzu w Łęgu Tarnowskim

 49. Ks. Mroczka Stanisław (1929)

 50. Ks. Kulik Jan (1933)

 51. Ks. Kazimierz Podolski (1935-1943)

 52. Ks. Michalak Stanisław (1941-1942)

 53. Ks. Rauer Antoni (1942-1944)

 54. Ks. Jarosz Kazimierz (1943-1950) i proboszcz w Żabnie do roku 1979

 55. Ks. Stojaczyk Wiesław - rezydent (1944-1945)

 56. Ks. Fedowicz Jan - rezydent (1945-1948)

 57. Ks. Jamrowicz Franciszek (1948-1951)

 58. Ks. Serafin Adam (1952)

 59. Ks. Kukla Tadeusz (1956-1960)

 60. Ks. Chrobak Eugeniusz ( 1960-1963) 

 61. Ks. Jachowicz Marian (1962-1973)

 62. Ks. Kurdziel Władysław (1963)

 63. Ks. Matys Stefan (1964)

 64. Ks. Mikrut Jan (1965-1966)

 65. Ks. Gutowski Stanisław (1968-1974)

 66. Ks. Pajor Józef (1973-1977)

 67. Ks. Pawlak Jerzy (1974-1977)

 68. Ks. Reguła Eugeniusz (1977)

 69. Ks. Podstawa Zdzisław (1977-1979) i proboszcz w Żabnie do roku 2007

 70. Ks. Litak Edward (1979-1983)

 71. Ks. Midura Władysław (1979-1981)

 72. Ks. Kordys Tadeusz (1981-1983)

 73. Ks. Bielak Antoni (1983-1986) 

 74. Ks. Mrówka Adam (1983)

 75. Ks. Henk Jan (1984-1988)

 76. Ks. Szostak Zbigniew (1986-1987)

 77. Ks. Gębarowski Jan (1987-1989)

 78. Ks. Kochanowicz Ryszard (1988-1991)

 79. Ks. Talarek Kazimierz (1989-1993)

 80. Ks. Maślanka Witold (1991-1994)

 81. Ks. Poręba Rafał (1993-1996)

 82. Ks. Fudyma Dariusz (1994-1996)

 83. Ks. Węgrzyn Bogdan (1996-1998)

 84. Ks. Wolanin Andrzej (1996-1998)

 85. Ks. Nowak Marek (1993-1998)

 86. Ks. Klimczak Krzysztof (1998-2008)

 87. Ks. Zając Robert (1998-2001)

 88. Ks. Malczyński Adam (1998-2002)

 89. Ks. Śmigacz Maciej (2001-2007)

 90. Ks. Jarmuła Krzysztof (2002-2007)

 91. Ks. Paweł Marzec (2007- 2010)

 92. Ks. Grzegorz Michalec (2008 - 2010)

 93. Ks. Dariusz Dziedziak (2010 - 2013)
 94. Ks. Mariusz Kmak (2013 - 2016)
 95. Ks. Dariusz Król (2010 - 2018)
 96. Ks. Dawid Włodarczyk (2016 - 2019)
 97. Ks. Waldemar Sosnowski (2019 - + 20.01.2022)
 98. Ks. Krzysztof Świerczek (2018 - 2022)
 99. Ks. Kazimierz Stempniowski (2022 - 2023)

 Legenda:

 

- komendariusz: kapłan mający zlecone przez proboszcza obowiązki równorzędne wikariuszowskim, nie będąc mianowanym przez biskupa diecezjalnego

 

- wikariusz ekspozyt: w czasach, gdy Żabno i Odporyszów stanowiły jedna parafię, przez szereg lat proboszczowie żabnieńscy rezydowali w Odporyszowie, a wikariusze - z tytułem ekspozyt - rezydowali w Żabnie i odpowiadali za tę część parafii; byli jednak wikariuszami parafii

 

- wikariusz eksponowany: w czasach, gdy Żabno i Odporyszów stanowiły jedna parafię, a proboszcz rezydował w Żabnie, jego wikariusz - z tytułem eksponowany - rezydował w Odporyszowie i przewodził pracy duszpasterskiej w tamtejszej placówce; był jednak wikariuszem parafii.

 

 

Ks. Kazimierz Jarosz

Ks. Janusz St. Pasierb

Wizytówka parafii

Cmentarz parafialny

Patronka naszej parafii