• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

W związku z V Synodem Diecezji Tarnowskiej powołany został Parafialny Zespół Synodalny.

 

 

 

 

 

W skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: kapłani, osoby zakonne, członkowie parafialnej rady duszpasterskiej, katecheta świecki posługujący na terenie parafii, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz inne osoby, wskazane przez parafialną radę duszpasterską. 

Zadaniem Parafialnego Zespołu Synodalnego jest włączenie się w dyskusję służącą dokładniejszemu określeniu tematów, które biskup diecezjalny przedstawi do omówienia na synodzie.

 

PARAFIALNY ZESPÓŁ SYNODALNY
PARAFII DUCHA ŚWIETEGO W ŻABNIE

1. Tomczyk Barbara    -   Parafialna Rada Duszpasterska
2. Korus Henryk   -   Parafialna Rada Duszpasterska
3. Biś Mateusz   -   Parafialna Rada Duszpasterska
4. Glazer Jan   -   Parafialna Rada Duszpasterska
5. Dydyńska Maria   -   Parafialna Rada Duszpasterska
6. Lebryk Wiesław   -   Parafialna Rada Duszpasterska
7. Kotapka Przemysław   -   Parafialna Rada Duszpasterska
8. Liro Ireneusz   -   Parafialna Rada Duszpasterska
9. Łoś Zbigniew   -   Parafialna Rada Duszpasterska
10. Kogut Paweł   -   Parafialna Rada Duszpasterska
11. Mikulski Jan   -   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
12. Nawrocka Krystyna   -   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
13. Kaczmarczyk Maria   -   Parafialna Poradnia Rodzinna
14. Kurzydym Agnieszka   -   Parafialna Poradnia Rodzinna
15. Kwaśniak Jacek   -   Świecki Szafarz Komunii Świętej
16. Lechowicz Krzysztof   -   Lektor – Senior
17. Lechowicz Adam   -   Parafialny Oddział Caritas
18. Lechowicz Edward   -   Moderator Róż Różańcowych
19. Radziszewski Arkadiusz   -   Animator programu Młodzi na Progu

20. Wójcik ALeksandra  - Animator Programu Młodzi na Progu
21. Lech Anna   -   Animator programu Młodzi na Progu
22. Lechowicz Katarzyna   -   Animator programu Młodzi na Progu
23. Jarmuła Agnieszka   -   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
24. Lechowicz Adrian   -   Parafialny animator grup młodzieżowych
25. Molo Wiktoria   -   Parafialny animator grup młodzieżowych
26. Saładyga Przemysław   -   Moderator strony internetowej
27. Kurzydym Sławomir   -   Katecheta świecki
28. Ks. Dawid Włodarczyk   -   Wikariusz parafii
29. Ks. Dariusz Król   -   Wikariusz parafii
30. ks. Pająk Jacek   -   Rezydent
31. S. Kołek Agata   -   Przełożona wspólnoty sióstr zakonnych BDNP

Przewodniczący Zespołu: ks. Antoni Mikrut – proboszcz
Zastępca: Sławomir Kurzydym
Sekretarz: Jan Mikulski

 

Czym jest synod diecezjalny?

Synod diecezjalny jest to zebranie wybranych kapłanów i innych wiernych określonej diecezji. Jego celem jest świadczenie pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. To właśnie biskup diecezjalny zwołuje synod, proponuje tematy do omówienia na synodzie, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie. Głos synodu ma więc charakter doradczy i jest wyrazem współodpowiedzialności wszystkich wiernych za Kościół. 

Powołani przez biskupa diecezjalnego członkowie synodu będą się zbierać na sesjach plenarnych i pracować w komisjach tematycznych dyskutując nad tematami wskazanymi przez biskupa. Owocem ich pracy będą dokumenty synodalne, to znaczy wskazania duszpasterskie i konkretne akty prawne regulujące funkcjonowanie naszego Kościoła diecezjalnego. Aby w debatę synodalną włączyć jak najszerszą grupę diecezjan, parafiach i w innych środowiskach duszpasterskich powstają zespoły synodalne.

W naszej diecezji synod odbywa się po raz piąty.

Więcej informacji: https://synodtarnow.pl/

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1